กฎหมาย  วันที่ประกาศในราชกิจจา
  กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
คำชี้แจงของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง การบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ฉบับที่ 1 19/8/2541
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 19/8/2541
กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 19/8/2541
ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 
เรื่อง กำหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์เพื่อความปลอดภัยในการทำงานในงานบรรทุกหรือขนถ่ายสินค้าเรือเดินทะเล
23/9/2541
กฎกระทรวง ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานที่รับไปทำที่บ้าน พ.ศ. 2547 10/6/2547
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ. 2547 10/6/2547
คำชี้แจงกระทรวงแรงงาน เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจ้างและส่งผลการตรวจแก่พนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ. 2547 4/2548
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจ้าง และส่งผลการตรวจแก่พนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ. 2547 13/1/2548
คำชี้แจงกระทรวงแรงงาน เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจ้างและส่งผลการตรวจแก่พนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ. 2547 4/2548
กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 21/6/2549
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานเพื่อขึ้นทะเบียน และแจ้งกรณีลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย 2/11/2549
ประกาศกระทรวงแรงงาน
เรื่อง กำหนดชนิดของโรคซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการทำงาน
15/8/2550
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เรื่อง กำหนดแบบสมุดสุขภาพประจำตัวของลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง และแบบแจ้งผลการตรวจสุขภาพของลูกจ้างที่พบความผิดปกติหรือการเจ็บป่วย การให้การรักษาพยาบาล และการป้องกันแก้ไข พ.ศ. 2551
11/2/2551
คำชี้แจง พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 รอประกาศในราชกิจจา
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดสารเคมีอันตรายที่ให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจสุขภาพของลูกจ้างพ.ศ. 2552 7/4/2552
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552 11/6/2552
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งการดำเนินการหรือส่งเอกสารตามมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2553 17/3/2553
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง แบบการแจ้งการดำเนินการหรือส่งเอกสารตามมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2553 17/3/2553
  กระทรวงมหาดไทย
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2496) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2495 29/12/2496
กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2505) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2495 18/12/2505
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการตรวจสอบและพิจารณาการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซและการออกใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซ  21/8/2529
ประกาศกรมโยธาธิการ
เรื่อง วิธีการต่อท่อและระบบท่อก๊าซนอกเหนือจากวิธีเชื่อมในสถานีบรรจุก๊าซ หรือลานบรรจุก๊าซ สถานที่จำหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซและยานพาหนะขนส่งก๊าซทางบก
19/9/2529
ประกาศกรมโยธาธิการ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและตรวจสอบกระป๋องก๊าซ
19/9/2529
กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2531) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 28 ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2514 25/7/2531
กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 28 ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2514 9/3/2535
กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2536) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 28 ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2514 27/5/2536
กฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 2/10/2540
กฎกระทรวง ฉบับที่ 51 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 17/8/2541
   
กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2545) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 28 ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2514 11/9/2545
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน จังหวัดระยอง พ.ศ. 2546 12/5/2546
 ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง กำหนดสิ่งที่ทำให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย
25/8/2546
กฎกระทรวง กำหนดเงื่อนไขในการใช้ การเก็บรักษา และการมีไว้ในครอบครองซึ่งสิ่งที่ทำให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย และกิจการอันอาจทำให้เกิดอัคคีภัยได้ง่ายและการจัดให้มีบุคคลและสิ่งจำเป็นในการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2548 15/2/2548
ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง ให้ผู้ประกอบกิจการอันอาจทำให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย มีไว้ซึ่งอุปกรณ์เครื่องช่วยในการหนีไฟจากอาคารที่ประกอบกิจการ
4/4/2548
ระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกสินค้าอันตรายของท่าเรือกรุงเทพ พ.ศ.2550  4/4/2550
พระราชบัญญัติ เรือไทย ( ฉบับที่ 7) พ.ศ.2550 6/6/2550
กฎกระทรวง กำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 30/11/2550
คำสั่งที่ 436/2498 เรื่อง อนุญาตให้นายทะเบียนท้องที่กำหนดเงื่อนไขลงในใบอนุญาตว่าด้วยการเก็บรักษาวัตถุระเบิด 10/6/2551
ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2551
21/11/2551
ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ
สาขาวิศวกรรมเคมี พ.ศ. 2551
21/11/2551
กระทรวงอุตสาหกรรม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2525) 
เรื่อง กำหนดวิธีการผลิตการใช้วัตถุมีพิษตามพระราชบัญญัติวัตถุมีพิษ พ.ศ. 2510
10/8/2525
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2530) ออกตามความในพ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2512
เรื่อง หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
27/8/2530
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 9/4/2535
กฎกระทรวง (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 16/11/2537
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง วัตถุอันตราย ตาม "หมวด 3 หน้าที่และความรับผิดทางแพ่ง" พ.ศ. 2538 
1/5/2538
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย พ.ศ. 2538
1/5/2538
คำสั่งกระทรวงอุตสาหกรรมที่ 115/2541
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
14/5/2541
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้นำเข้าของเสียเคมีวัตถุ (Chemical Wastes) ที่เป็นวัตถุอันตรายเข้ามาในราชอาณาจักร 
26/5/2543
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง กำหนดรายชื่อของวัตถุอันตรายที่กระบวนการผลิตและลักษณะที่อาจ ก่อให้เกิดอันตรายเป็นที่ทราบกันแน่ชัดโดยทั่วไป พ.ศ. 2543 
8/5/2543
ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การชี้บ่งอันตรายการประเมินความเสี่ยง และการจัดทำแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง พ.ศ. 2543 20/6/2544
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544  16/11/2544
พระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2544  27/11/2544
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544
30/11/2544
ประกาศมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย
เรื่อง การขนส่งวัตถุอันตรายทางบก พ.ศ. 2545
4/10/2545
คำสั่งคณะกรรมการวัตถุอันตรายที่ 9/2546 
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ ออกข้อปฏิบัติในการขนส่งวัตถุอันตรายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศมติคณะกรรมการวัตถุอันตรายเรื่อง การขนส่งวัตถุอันตรายทางบก พ.ศ. 2545
18/3/2546
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 10/4/2546
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2546
30/9/2546
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 เกี่ยวกับการแจ้งดำเนินการ การขออนุญาต และการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2546
7/11/2546
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 เกี่ยวกับการผลิต การนำเข้า และการมีไว้ในครอบครอง ซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 (อาวุธเคมี) ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2546
7/11/2546
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง การขนส่งวัตถุอันตรายทางบก พ.ศ. 2546
7/11/2546
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เรื่อง การกำหนดปริมาณการนำเข้าสาร ซี เอฟ ซี
19/2/2547
ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายที่ศาลมีคำพิพากษาให้ริบ พ.ศ. 2547 6/5/2547
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547
18/10/2547
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ.2547
18/10/2547
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2547
18/10/2547

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้แจ้งข้อเท็จจริง ของผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2547

 บัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายแนบท้ายประกาศ

แบบ วอ./อก.6

แบบ วอ./อก.7 

- แบบ วอ./อก.7.1

- แบบ วอ./อก.7.2

18/10/2547
ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการแจ้งข้อเท็จจริง ผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออก ซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ (วอ./อก.6) โดยผ่านระบบสัญญาณคอมพิวเตอร์เข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2547  26/11/2547
 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง ระบบเอกสารกำกับการขนส่งของเสียอันตราย พ.ศ. 2547

แบบกำกับการขนส่ง 01

แบบกำกับการขนส่ง 02

แบบกำกับการขนส่ง 03

แบบกำกับการขนส่ง 04

แบบกำกับการขนส่ง 05

แบบกำกับการขนส่ง 06

แบบกำกับการขนส่ง 07

แบบกำกับการขนส่ง 08 

 31/1/2548
 ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการแจ้งข้อเท็จจริงของผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครอง ซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ (แบบ วอ./อก.7) โดยผ่านระบบสัญญาณคอมพิวเตอร์เข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ.2547 8/2/2548
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง กำหนดชนิดของวัตถุดิบที่จะนำมาใช้หรือผลิตในโรงงาน
7/9/2548
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เรื่อง ให้จัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณารับขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายทางอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548
11/9/2548
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เรื่อง รายชื่อวัตถุอันตรายที่ไม่อนุญาตให้แจ้งข้อเท็จจริงของผู้นำเข้า หรือผู้ส่งออกซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบผ่านระบบสัญญาณคอมพิวเตอร์เข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548
29/9/2548
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548
23/12/2548
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2549
23/2/2549
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง การประกันภัยความเสียหายจากการขนส่งวัตถุอันตราย พ.ศ. 2549
23/2/2549
กฎกระทรวงกำหนดให้มีคนงานซึ่งมีความรู้เฉพาะเพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการใช้ เก็บ ส่ง และบรรจุก๊าซประจำโรงงาน พ.ศ. 2549 21/6/2549
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2549
 27/6/2549
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2549 
27/6/2549
 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง การประกันภัยความเสียหายจากการขนส่งวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
8/3/2550
 ประกาศมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2550
22/11/2550
 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบให้เป็นหน่วยตรวจสอบภาชนะบรรจุก๊าซ พ.ศ. 2550
27/12/2550
 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับก๊าซ พ.ศ. 2550
3/1/2551
 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เรื่อง คู่มือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย พ.ศ. 2550
22/1/2551
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 25/2/2551
 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง การกำหนดให้สถานประกอบการวัตถุอันตรายมีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2551
18/4/2551
 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งมีบุคลากรเฉพาะ การจดทะเบียนบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ และการรายงานความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย พ.ศ. 2551
18/4/2551
 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง การเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2551
18/4/2551
 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การตอบข้อหารือเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์/ผลิตภัณฑ์ที่อาจเป็นสารควบคุมตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2551 16/6/2551
 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้ง การออกใบรับแจ้ง การขอต่ออายุและการต่ออายุใบรับแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ในความรับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2551 17/10/2551
 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดการเลิกใช้ POLYCHLORINATED BIPHENYL (PCBs)  20/10/2551
 ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนเป็นคนงานควบคุมก๊าซ คนงานส่งก๊าซ และคนงานบรรจุก๊าซประจำโรงงาน พ.ศ. 2551 16/1/2552
 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 3/2/2552
 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับก๊าซสำหรับบุคลากรประจำโรงงาน พ.ศ. 2551
22/1/2552
 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3865 (พ.ศ. 2551) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบริภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่อาจมีสารอันตราย : การจำกัดการใช้สารอันตรายบางชนิด 2/2/2552
 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นทะเบียน การออกใบสำคัญ และการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2552 30/9/2552
 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2552 30/9/2552
 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการดำเนินงาน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 30/9/2552
 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตราการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานที่เกี่ยวกับการผลิต การเก็บ การบรรจุ การใช้ และการขนส่งก๊าซ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 30/9/2552
 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การฝึกอบรม การออกหนังสือรับรอง และการขึ้นทะเบียนเป็นคนงานควบคุม ส่งและบรรจุก๊าซประจำโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 30/9/2552
 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย พ.ศ. 2552 30/9/2552
  กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับวัตถุอันตราย พ.ศ. 2552  13/11/2552
 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับก๊าซสำหรับบุคลากรประจำโรงงาน พ.ศ. 2552 25/11/2552
 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับก๊าซสำหรับบุคลากรประจำโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 14/1/2553
 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หนังสือรับรองการฝึกอบรมหลักสูตรคนงานควบคุม ส่ง และบรรจุก๊าซประจำโรงงาน พ.ศ. 2553
14/6/2553
 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักสูตรคนงานควบคุม ส่ง และบรรจุก๊าซประจำโรงงาน พ.ศ. 2553 16/7/2553
 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2553 3/11/2553 
กระทรวงสาธารณสุข  
 กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2545 5/9/2545
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่ใช้ทางการสาธารณสุขที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2538
30/5/2538
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง กำหนดเกณฑ์ค่าคลาดเคลื่อนจากปริมาณที่กำหนดไว้ของสารสำคัญในวัตถุอันตราย ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2538 
30/5/2538
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเว้นการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2538  7/6/2538
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง การยกเว้นการขึ้นทะเบียนและการแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณะสุขเพื่อประโยชน์ในการลบหรือแก้คำผิด พ.ศ. 2541 
2/6/2541
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง ยกเว้นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2545 
19/3/2545
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2547
31/1/2548
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง ยกเว้นการปฏิบัติของการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ
7/6/2547
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ที่กระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2549 
13/9/2549
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง การแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ พ.ศ. 2549
19/1/2549
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง ฉลากและระดับความเป็นพิษของวัตถุอันตราย ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
19/1/2549
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง ยกเว้นการนำเข้าไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 เกี่ยวกับการแจ้งดำเนินการ การขออนุญาต และการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ  พ.ศ. 2548
16/12/2548
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 299) พ.ศ.2549
เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีการปนเปื้อนสารเคมีบางชนิด (ฉบับที่ 2) 
18/9/2549
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง ผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง พ.ศ. 2550 17/9/2550
 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง การกำหนดหลักสูตรอบรม และหน่วยงานอบรมผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง
21/1/2551
 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การแจ้ง การออกใบรับแจ้ง การขอต่ออายุและการต่ออายุใบรับแจ้งการดำเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ พ.ศ. 2552 17/3/2552
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การขึ้นทะเบียน การออกใบสำคัญ และการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบพ.ศ. 2552 24/8/2552
  กระทรวงพลังงาน 
 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
เรื่อง คุณสมบัติและคุณวุฒิของผู้ทดสอบและตรวจสอบถังก๊าซหุงต้ม ถังเก็บและจ่ายก๊าซ ถังขนส่งก๊าซ ระบบท่อก๊าซและอุปกรณ์ และการออกใบรับรองให้เป็นผู้ทดสอบและตรวจสอบ
11/2/2547
 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
เรื่อง แบบ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การฝึกอบรมพนักงานบรรจุก๊าซ การออกหนังสือรับรองและบัตรประจำตัวพนักงานบรรจุก๊าซ
11/2/2547
 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
เรื่อง การกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า ของสถานที่บรรจุก๊าซ และสถานที่เก็บก๊าซที่มีถังเก็บและจ่ายก๊าซที่มีความจุเกิน 2,250 ลิตร
3/3/2547
ประกาศกระทรวงพลังงาน
เรื่อง บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย พ.ศ. 2547
25/8/2547
 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
เรื่อง การกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของระบบไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่ใช้ในบริเวณอันตรายของสถานที่บรรจุก๊าซและสถานที่เก็บก๊าซ
3/3/2548
 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
เรื่อง กำหนดให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเป็นผู้ตรวจสอบ และออกหนังสือรับรองการปฏิบัติตามข้อ 92 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2529) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 28 ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2514
3/3/2548
 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
เรื่อง การกำหนดประเภทของบริเวณอันตราย และระยะห่างของบริเวณอันตรายของสถานที่บรรจุก๊าซและสถานที่เก็บก๊าซแต่ละประเภทที่จะต้องใช้ระบบไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า ให้ได้มาตรฐานขั้นต่ำ
3/3/2548
 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
เรื่อง กำหนดอัตราค่าตรวจสอบและออกหนังสือรับรองการติดตั้งระบบไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าในสถานที่บรรจุก๊าซและสถานที่เก็บก๊าซ
3/3/2548
ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการในการเก็บรักษา การขนส่ง การกำหนดบุคลากรที่รับผิดชอบ  และการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 สำหรับการค้าปลีกวัตถุอันตรายก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่กรมธุรกิจพลังงานรับผิดชอบ พ.ศ. 2549 16/1/2550
ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และมาตรฐานความปลอดภัยของสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ ที่กรมธุรกิจพลังงานรับผิดชอบ พ.ศ.2550 2/2/2550
 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรฐาน การออกแบบ สร้าง ตรวจสอบและทดสอบ การทำเครื่องหมายหรือข้อความ ภาชนะบรรจุก๊าซ เครื่องสูบอัดก๊าซ ระบบท่อก๊าซ อุปกรณ์ก๊าซ และสถานีควบคุม พ.ศ. 2550
20/12/2550
 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
เรื่อง วิธีการและข้อกำหนดในการตรวจสอบการเลิกการใช้ก๊าซ ณ สถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. 2550
20/12/2550
 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
เรื่อง การขึ้นทะเบียนวิศวกรออกแบบ และการออกใบรับรองวิศวกรทดสอบและตรวจสอบ พ.ศ. 2550
20/12/2550
 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
เรื่อง การออกใบรับรองวิทยากรฝึกอบรมและการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2550
20/12/2550
 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
เรื่อง การกำหนดบริเวณอันตราย อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า มาตรฐานระบบขั้นต่ำไฟฟ้า การตรวจสอบและการออกหนังสือรับรองให้ผู้ตรวจสอบ พ.ศ. 2550
20/12/2550
 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรฐาน การก่อสร้างและการติดตั้งสถานีควบคุมภาชนะบรรจุก๊าซ เครื่องสูบอัดก๊าซ ระบบท่อก๊าซ และอุปกรณ์ก๊าซ พ.ศ. 2550
20/12/2550
กระทรวงคมนาคม  
 ประกาศกรมการขนส่งทางบก
เรื่อง กำหนดประเภทหรือชนิดของวัตถุอันตราย
27/6/2543
 ประกาศกรมการขนส่งทางบก
เรื่อง กำหนดประเภทหรือชนิดและลักษณะการบรรทุกวัตถุอันตรายที่ผู้ขับรถต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ชนิดที่ 4
6/2/2544
 ประกาศกรมการขนส่งทางบก
เรื่อง การติดป้ายอักษร ภาพและเครื่องหมายของรถบรรทุกวัตถุอันตราย
22/3/2544
 ประกาศกรมการขนส่งทางบก
เรื่อง ห้ามยานพาหนะที่บรรทุกสินค้าไม่เหมาะสมเข้าใช้สถานีขนส่งสินค้า
3/7/2544
 ประกาศกรมการขนส่งทางบก
เรื่อง ขนาด จำนวน และคุณภาพเครื่องดับเพลิงที่จะต้องติดตั้ง ณ สถานตรวจสภาพรถ
28/1/2547
 ประกาศกรมการขนส่งทางบก
เรื่อง การให้ความเห็นชอบมาตรฐานและการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการติดตั้ง การตรวจและการทดสอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิง
21/2/2549
 ประกาศกรมการขนส่งทางบก
เรื่อง แบบตัวถัง ลักษณะและมาตรฐานถังบรรจุวัตถุอันตรายของรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ
29/9/2549
 ประกาศกรมการขนส่งทางบก
เรื่อง แบบตัวถัง ลักษณะและมาตรฐานถังบรรทุกวัตถุอันตรายของรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ( ฉบับที่2)
16/1/2550
 ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 411/2543
เรื่อง มาตรการความปลอดภัยในการขนถ่ายน้ำมัน และเคมีภัณฑ์
30/3/2540
 ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 412/2543
เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการและขจัดมลพิษประจำท่าเรือสำหรับขนถ่ายสินค้าอันตราย
30/3/2544
 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน พ.ศ. 2547
2/3/2547
 ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร
ว่าด้วย การห้ามรถยนต์บรรทุกถังขนส่งก๊าซ รถยนต์บรรทุกน้ำมัน ตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไป รถยนต์บรรทุกวัตถุอันตราย และรถพ่วง เดินในถนนบางสายในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลตลอดเวลา พ.ศ. 2550
28/2/2550
 กฎกระทรวง กำหนดเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถที่ใช้ในการขนส่งที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. 2550 18/6/2550
 กฎกระทรวง กำหนดส่วนควบและเครื่องอุปกรณของรถที่ใชก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. 2550 18/6/2550
 กฎกระทรวง กำหนดวัตถุอันตรายและสัตว์ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยานหรือบุคคลในอากาศยาน พ.ศ. 2550 24/10/2550
 ข้อบังคับพนักงานจราจรในทางพิเศษ
เรื่อง การห้ามรถยนต์บรรทุกวัตถุอันตรายเดินในทางพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
12/11/2550
 กฎกระทรวง กำหนดส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง พ.ศ.2551  22/8/2551
 กฏกระทรวงกำหนดเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถที่ใช้ในการขนส่งที่ใช้ก๊าซปิโตรเลี่ยมเหลวเป็นเชื้อเพลิง พ.ศ.2551 22/8/2551
 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดประเภทหรือชนิดและลักษณะการบรรทุกวัตถุอันตรายที่ผู้ขับรถต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ชนิดที่ 4 พ.ศ. 2553 20/5/2553
 ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 271/2553 เรื่อง กําหนดชั้นและรายชื่อของสารที่เป็นอันตราย และมาตรฐานการปล่อยทิ้งสารที่เป็นอันตราย 29/10/2553
 ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 273/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการอนุญาตให้ขนถ่ายสิ่งของที่อาจทําให้เกิดอันตรายได้ 29/10/2553
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง กำหนดวิธีการขนส่ง การเก็บรักษา การทำลายวัตถุมีพิษ หรือการปฏิบัติกับภาชนะบรรจุซึ่งวัตถุมีพิษ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2525
19/10/2525
 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง กำหนดเกณฑ์ค่าคลาดเคลื่อนจากปริมาณที่กำหนดไว้ของสารสำคัญในวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ พ.ศ. 2538
23/5/2538
 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ พ.ศ. 2538
23/5/2538
 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ พ.ศ. 2538
23/5/2538
 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง ยกเว้นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542
28/12/2542
 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง การทำบัญชีรับจ่ายวัตถุอันตรายเมธิลโบรไมด์
4/9/2543
 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546
2/5/2546
 ระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยหลักเกณฑ์การอนุญาตห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพวัตถุอันตราย พ.ศ. 2546 23/7/2546
 ประกาศกรมวิชาการเกษตร
เรื่อง กำหนดอายุใบอนุญาตผลิตวัตถุอันตราย พ.ศ. 2546
10/9/2546
 คำสั่งกรมวิชาการเกษตร ที่ 653/2546
เรื่อง การจัดการทำลาย หรือดำเนินการกับวัตถุอันตราย ชนิดที่ 4 ที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ พ.ศ. 2546
10/4/2546
 คำสั่งกรมวิชาการเกษตรที่ 1779/2547
เรื่อง การจัดการทำลายหรือดำเนินการกับวัตถุอันตราย ชนิดที่ 4 ที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547
18/10/2547
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2547
29/10/2547
 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง ยกเว้นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 เกี่ยวกับการนำเข้า หรือการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550
28/2/2550
 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง การแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ที่กรมปศุสัตว์รับผิดชอบ พ.ศ. 2550
20/3/2550
 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
27/9/2550
 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิต การนำเข้า การส่งออก และการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
22/11/2550
 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิต การนำเข้า การส่งออก และการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมปศุสัตว์เป็นผู้รับผิดชอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
25/1/2551
 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การขึ้นทะเบียน การออกใบสำคัญ และการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ที่กรมปศุสัตว์รับผิดชอบ 9/1/2552
 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย การออกใบสำคัญและการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ที่กรมประมงเป็นผู้รับผิดชอบ พ.ศ. 2551 14/1/2552
 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ที่กรมปศุสัตว์รับผิดชอบ 19/5/2552
 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ที่กรมประมงมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ 6/8/2552
 ระเบียบกรมวิชาการเกษตรว่าด้วยการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายทางการเกษตร พ.ศ. 2552 13/11/2552
 ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กำหนดรายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีการขึ้นทะเบียน การออกใบสำคัญและ การต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ พ.ศ. 2552 13/11/2552
 ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การแจ้ง การออกใบรับแจ้ง การขอต่ออายุและการต่ออายุใบรับแจ้งการดำเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ที่กรมปศุสัตว์รับผิดชอบ พ.ศ. 2552 23/12/2552
 ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การกำหนดรายการข้อมูล เอกสารและหลักฐานเพื่อการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย พ.ศ. 2553 17/3/2553
 ระเบียบกรมวิชาการเกษตรว่าด้วยการตรวจเอกสารข้อมูลประกอบการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ พ.ศ. 2553 24/3/2553
 ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การแจ้ง การออกใบรับแจ้ง การขอต่ออายุ และการต่ออายุใบรับแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ พ.ศ. 2553 14/5/2553
 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : การปฏิบัติที่ดีสำหรับการรมผลลำไยสดด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 26/5/2553
 ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กำหนดรายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีการขึ้นทะเบียน การออกใบสำคัญและการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 27/12/2553
 ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กำหนดอัตราความเข้มข้นในแต่ละสูตรของวัตถุอันตรายที่รับขึ้นทะเบียน 27/12/2553
  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 ข้อบังคับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 108 ว่าด้วยการดำเนินงานระบบขนส่งสินค้าเหลวทางท่อ พ.ศ. 2545 20/2/2545