www.safetyayutthaya.com เป็นเว็บไซต์ของชมรมความปลอดภัยในการทำงานของ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งรวมรวมบทความเนื้อหารวมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน และผู้ที่สนใจในด้านนี้

          ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีประโยชน์กับผู้ที่สนใจทั้งหลายที่ได้เข้ามาเยี่ยมชม และขอขอบพระคุณสำหรับชมรมความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ได้จัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นมา