ภาพกิจกรรม CSR  Safety to School Navigator เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558

ณ.โรงเรียนวัดโคกมะยม อาเภออุทัย จังหวัดอยุธยา

 

Download ภาพทั้งหมด